Panoramio

Τοπωνύμια και αφιερώματα της Αθήνας, της Αττικής και της Ελλάδας και πολλά ακόμα ενδιαφέροντα…

Το Kομμωτήριο – Μυροπωλείο του Μποτσαράκου

kommotirio-myropoleio-mpotsarakos 3

Το Kομμωτήριο – Μυροπωλείο του Μποτσαράκου

 

kommotirio-myropoleio-mpotsarakos 1 kommotirio-myropoleio-mpotsarakos 2

 

 

 

 

 

 

 

Στα τέλη του 19ου αιώνα στην Αθήνα, ένας δαιμόνιος Αθηναίος επιχειρηματίας, ο Δημήτριος Ε. Μποτσαράκος, ανοίγει το Κομμωτήριο και Μυροπωλείο του «Κομψού Κόσμου» στη Στοά Αρσάκειου 5, επί της οδού Σταδίου.

Την αίθουσα διέκρινε:

  • Λάμπουσα καθαριότης
  • Επιστημονική απολύμανσις των εργαλείων
  • Τάξις
  • Καλ­λιτεχνική και αβροτάτη εργασία.

Το κομμωτήριο του Μποτσαράκου:

Η αίθουσα του κομμωτηρίου πε­ριλάμβανε έξι πολυθρόνες, είχε τιμές προσιτές και σύμφωνα με διαφήμιση της εποχής, το 1914 προσέφερε στις Αθηναίες τις υπηρεσίες του προς:

Για περιποίηση των μαλλιών:

Δρχ. 4 για τρις της εβδομάδος

Δρχ. 6 για τετράκις

Δρχ. 8 καθ’ εκάστην.

 

 

Το μυροπωλείο του Μποτσαράκου:

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον όμως παρουσίαζε ότι το Μυροπωλείο του Μποτσαράκου διέθετε, όπως έλεγε:

Τά άριστοκρατικώτερα, τά λεπτότερα, τά ήδυπαθέστερα αρώματα όλων τών εύρωπαϊκών έργοστασίων. Σάπωνας άγνούς, ύγιεινούς, αιθέριου μύρου, πούδρας θαυμασίας.

 

Ο Μποτσαράκος συνιστούσε ιδιαιτέρως:

Τάς κατωτέρω καλλυντικάς καί έξωραϊστικάς σκευασίας, αίτινες κατέκτησαν, δίχως ύπερβολήν, διεθνή πλέον φήμην καί ζήτησιν.

 

Ή βαφή τών τριχών:

Είναι τό έντελέστερον σύστημα διά τήν στιγμιαίαν βαφήν τής κόμης, τού γενείου καί τού μύστακος.

 Έκαστον κυτίον δρχ. 5,50.

Διά τάς ’Επαρχίας δρχ. 6,50.

 

Τό Σωσίτριχον:

 

Τό άληθώς παγκοσμίου φήμης αντιση­πτικόν ύγρόν, τό παρασιτοκτόνον, τόν έξαλείφον τήν πι­τυρίδα καί προλαμβάνον άσφαλώς τήν πτώσιν τών τριχών.

 

Έκαστον φιαλίδιον:

 Αρωματικόν δρχ. 4.

Απλούν δρχ. 3.

 

Ή Τριχοθρεψίνη.

Ειδική σκευασία άλάνθαστος καί άκαταγώνιστος πρός αύξησιν τού μύστακος καί έν γένει τών τριχών.

Θεραπεύει τήν ψαλίδα, ήτις καταστρέφει τούς ωραίους γυναικείους πλοκάμους καί τούς πλέον άρειμανίους τού άνδρός μύστακας.

 

Έκαστον σωληνάριον δρχ. 1,50.

Διά τάς έπαρχίας δρχ. 2.

 

Βέρα Βιολέτα:

Έξοχον άρωμα διά τήν τουαλέτα σας καί τά μανδήλια σας.

Πωλείται εις φιαλίδια καί κατ’ όκάν πρός δρχ. 8.

 

Κολώνια.

’Απαράμιλλου λεπτότητος διά τήν τουαλέτα σας.

Πρός δρχ. 4.

Εκλεκτής ποιότητος πρός δρχ. 6.

 

Ο Μποτσαράκος δεν διέθετε όμως μόνο βαφές.

Είχε και άλλα προϊόντα που προκαλούσαν το ενδιαφέρον της αθη­ναϊκής πελατείας του.

Το καλοκαίρι ιδίως πωλούσε μεγά­λες ποσότητες «Ιδρωλίνης», μιας πούδρας για τα πόδια και τις μασχάλες.

Το προϊόν χαρακτηρίζονταν από τον Μποτσαράκο:

Απλούν καί φθηνόν μέσον μετά άσφαλούς καί έπιτυχούς ένεργείας τελείως άβλαβές.

Η Ιδρωλίνη, υπο­στήριζε, ότι είχε τη δυνατότητα να απαλλάσσει «τελείως τής ένοχλήσεως τού ίδρώτος καί τής δυσοσμίας του καί άκόμη νά προφυλάττει τήν βεβαίαν φθοράν τών φορεμά­των καί τών ύποδημάτων σας».

 

Ο Μποτσαράκος διαφήμιζε επίσης εκείνα τα χρόνια και την «‘Αθηναϊκήν καλλονήν».

Μια κρέμα πικραμυγδάλου, που αφαιρούσε, όπως έλεγε, τις ρυτίδες του προσώπου.

kommotirio-myropoleio-mpotsarakos 4

ΛΑΙΣ Η ΚΟΡΙΝΘΙΑ

ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΟΝΟΝ ΥΓΡΟΝ

ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΣΤΙΓΜΙΑΙΩΣ

ΚΑΤΑΛΕΥΚΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟΝ ΑΣΠΡΟΤΑΤΟΝ

ΙΑΤΡΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΥΓΡΟΝ ΕΞΑΛΕΙΦΟΝ ΡΙΤΙΔΑΣ

ΗΛΙΟΚΑΥΜΑΤΑ & ΠΑΝΑΔΑΣ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΕ

ΔΙ’ΑΥΤΟΥ ΤΗΝ ΩΡΑΙΟΤΗΤΑ

& ΥΓΕΙΑΝ ΤΟΥ

ΔΕΡΜΑΤΟΣ

ΚΟΛΩΝΙΑ ΒΙΟΛΕΤΑ

Δ. ΜΠΟΤΣΑΡΑΚΟΣ

 

 

Πηγή: Γιάννης Καιροφύλλας

Οι πρώτοι έμποροι των Αθηνών